نام بانک: بلوبانک (شعبه دیجیتال بانک سامان)

نام صاحب حساب: سید علی طباطبائی

شماره کارت: 6219861904678108

شماره حساب: 611828005111289901

شماره شبا: IR900560611828005111289901