تعرفه پیامک

تعرفه ارسال پیامک بر اساس اپراتورها و پنل های پیامکی
اپراتورها
پنل سازمانی
پنل تبلیغاتی
تجاری
پنل شگفت انگیز
اپراتور 1000
29.7
23
21.1
18.9
اپراتور خطوط 50002 و 50005
27.2
21.1
19.3
17.3
اپراتور021
35.3
27.2
25.1
22.5
اپراتور3000
32.2
25
22.8
20.5
اپراتورخطوط 50001 و 50009
33.5
26
23.8
21.3